Netsuke1

Netsuke I
2021/2022
Höhe 11-12 cm.
Bronze vergoldet

 

Netsuke 2

Netsuke II
2021/2022
Höhe 11-12 cm.
Bronze vergoldet

 

Netsuke 3

Netsuke III
2021/2022
Höhe 11-12 cm.
Bronze vergoldet

 

Netsuke 4

Netsuke IV
2021/2022
Höhe 11-12 cm.
Bronze vergoldet

 

Netsuke 9

Netsuke IX
2022
Höhe 12,5 cm.
Alabastergips, Epoxit, Goldlack

 

Netsuke 7

Netsuke VII auf Sockel 
2021/2022

Mixed media
Höhe 15,5 cm